Kluby

Radi vás privítame v niektorom z našich klubov:

Klub zahraničných aktivít – KZA
Organizuje odborné a vedecké stáže študentov vo svete. Zabezpečuje aj stáže pre zahraničných študentov u nás. Ponúka možnosť zlepšiť sa v cudzom jazyku, pôsobiť ako kontaktná osoba na Slovensku a získať si priateľov z celého sveta.

Vedúca klubu: Zuzana Revayová - revayova.zuzana@gmail.com

Klub detskej nádeje – KDN
Pracuje v oblasti pomoci deťom na klinikách Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, v detských domovoch, v oblasti detskej onkológie. Organizuje dobročinné akcie (koncerty, zbierky hračiek...), detský letný tábor, ako aj Deň narcisov.

Vedúci klubu: Barbora Repková - repkova.barboraa@gmail.com

Klub verejného zdravia – KVZ
Hlavnou náplňou je organizácia projektov z oblasti verejného zdravia, ako sú Deň pre zdravie a Nemocnica u medvedíka. Usporadúva prednášky pre žiakov a študentov na témy osvety a prevencie, napríklad prednášky o AIDS a iných sexuálne prenosných ochoreniach.

Vedúci klubu: Kristína Žiarová -    kristen.ziarova@gmail.com   

Klub propagácie a internetu – KPaI
Do jeho kompetencie spadá všetko, čo sa týka počítačov a internetu. Stará sa o webovú stránku SMMK (www.smmk-online.sk), zabezpečuje informovanosť členov o dianí v SMMK a dianí na UPJŠ LF. Kooperuje s ostatnými klubmi na propagácii jednotlivých akcií.

Vedúci klubu: Ľuboš Baláž - lubosbalaz007@gmail.com

Klub spoločenských aktivít – KSA
Organizuje Imatrikulačný ples medikov, majálesy, športové akcie, divadelné večery, koncerty a spolkovice.

Vedúci klubu: Miroslav Vojtek - miro.merky.vojtek@gmail.com

Klub vzdelávania v medicíne – KVM
Členovia tohto klubu organizujú vzdelávacie podujatia pre členov spolku, ako aj Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach (ISMCK).

Vedúci klubu: Ivana Matejová - ivkamatejova@gmail.com

 

Akékoľvek informácie týkajúce sa práce v jednotlivých kluboch vám radi poskytnú vedúci klubov, prípadne ostatní členovia spolku v miestnosti SMMK (vedľa posluchárne č. 4).
Všetky vaše nápady, pripomienky, resp. sťažnosti týkajúce sa SMMK môžete adresovať predsedníctvu priamo na jeho zasadnutí, alebo tiež prostredníctvom e-mailu na adresu: smmk@smmk-online.sk.