Sponzoring

 

Spolok medikov mesta Košice je občianske združenie študentov medicíny, ktorí sú ochotní počas svojho voľného času urobiť niečo pre druhých. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispieť tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

Organizujeme zahraničné stáže, navštevujeme deti v nemocniciach a detských domovoch, pripravujeme a organizujeme rôzne verejno-prospešné projekty pre deti aj dospelých.

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2% z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na základe nového Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Naša organizácia je registrovaná v zozname poberateľov 2% z príjmov.

 

Aj Vaše 2% z daní pomôžu skvalitniť našu činnosť.

 

Viac informácií o našich aktivitách získate na našej webovej stránke.

 

Ďakujeme za dôveru!

 

KONTAKT:

 

Tamás Ötvös          +421 905 814 961, otvos@smmk-online.sk 

Peter Veščičík        +421 911 157 818, vescicik@smmk-online.sk

Jakub Gazdičko     +421 911 203 259, gazdicko@smmk-online.sk

 

IČO: 31267891

Č. účtu: 0479032468/0900 (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Názov účtu: Spolok medikov mesta Košice

 

Sídlo SMMK: Trieda SNP 1, 040 66 Košice

Právna forma: Občianske združenie